dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (08/07/2013)

8.7.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, dotace krajů)

Operační program Životní prostředí

Zdroje informací: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/

 • Dílčí programy
  • Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřovánístávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacíchzdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodupřechodu z parního na teplovodní systém) a případnou rekonstrukci centrálního zdrojetepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu.V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze nainstalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2013.
  • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajícíchobnovitelné zdroje energie, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuálně v kombinacis výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie. Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazenía ohřev teplé vody.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 11. 2013.
  • Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE
   • Zaměření dotačního titulu: Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetnětechnologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice, Instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus,ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.).
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 11. 2013.
  • Realizace úspor energie
   • Zaměření dotačního titulu: Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodovýchkonstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna čirekonstrukce otvorových výplní).
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 11. 2013.
  • Využívání odpadního tepla
   • Zaměření dotačního titulu: Aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využitíodpadního tepla apod.).
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 11. 2013.
  • Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
   • Zaměření dotačního titulu: V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené naopatření spojenás implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území,vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 11. 2013.
  • Podpora biodiverzity
   • Zaměření dotačního titulu: Opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvímzáchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich dalšíexistenci. Zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastía vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu přiochraně biodiverzity in situ. Opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženýmizvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářskýchobjektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel. Investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhůna rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktoryživotního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy. Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů. Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů. Investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláštěchráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodníchparcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).Zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny a vodních toků provolně žijící živočichy.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 11. 2013.
  • Obnova krajinných struktur
   • Zaměření dotačního titulu: Realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úpravzaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy. Příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability. Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérníchstromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč.polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy. Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláštěchráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálníchbiocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosaženímdruhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám. Realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základníchpodmínek a nastartování procesu regenerace lesů směrem k druhové a prostorovéskladbě porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám v prioritních oblastechpásem ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláštěchráněných územích nebo územích soustavy Natura 2000. Zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v jejichochranných pásmech s
 
Nahrávám...
Nahrávám...