dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (06/10/2015)

5.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Zaměstnanost

 • Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1
 • Dílčí programy
  • Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy
   • Zaměření dotačního titulu: Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn. Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici. Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik. Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy. Optimalizace výkonu veřejné správy v území. Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu. Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu. Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě. Profesionalizace státní služby. Zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména zavedení a rozvoj projektových kanceláří. Zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci.
   • Příjemci podpory: Organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019.
  • Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje
   • §   Zaměření dotačního titulu: Zprostředkování zaměstnání osobám z cílové skupiny. Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru dalších vhodných aktivit v rámci projekt, které mají napomoci nalézt uplatnění na trhu práce. Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží. Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků. Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiné nástroje vedoucího k uplatnění na trhu práce, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků.
   • §   Příjemci podpory: Karlovarský kraj, Ústecký kraj.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2015.
  • Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony)
   • §   Zaměření dotačního titulu: Výzva umožňuje orgánům veřejné správy přijímat opatření vyplývající z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Tato opatření mohou být směrována jak na věcnou agendu, kterou má daná instituce v gesci, tak na její vlastní fungování z hlediska personálního a organizačního.
   • §   Příjemci podpory: Organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2016.
  • Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020
   • §   Zaměření dotačního titulu: Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn. Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici. Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik. Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy. Optimalizace výkonu veřejné správy v území. Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu. Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě. Profesionalizace státní služby.
   • §   Příjemci podpory: Organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace a asociace a sdružení obcí a krajů.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019.
  • Nástroje APZ II
   • §   Zaměření dotačního titulu: Zprostředkování zaměstnání – realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází včetně podpory mezinárodní pracovní mobility; dále s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly; poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí; sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentur práce. Poradenské a informační činnosti a programy – realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání; příprava k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (za možného využití profilace uchazečů o zaměstnání a targetingu), podpora JOB klubů, řízené poradenství ke změně kvalifikace. Bilanční a pracovní
 
Nahrávám...
Nahrávám...