dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (05/08/2013)

4.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1

 • Dílčí programy
  • Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
   • Zaměření programu: Projekty zaměřené na zvyšování transparentnosti územní veřejné správy a efektivity chodu úřadů, posílení institucionální kapacity. Projekty zaměřené na aplikaci vybraných moderních metod řízení. Aplikace strategického plánování a tvorba zásadních koncepcí a metodik rozvoje daného samosprávného celku. Implementace a optimalizace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení a plánován, předcházení či eliminace dopadů finanční krize. Projekty otevřeného úřadu "good governance". Vzdělávání ve vymezených oblastech včetně využití metody e-learningu.
   • Příjemci podpory: Kraje.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 9. 2013.
  • Podpora standardizace sociálně právní ochrany
   • Zaměření programu: Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. V rámci výzvy bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (včetně úřadů městských obvodů a městských částí, které jsou statutem města pověřeny k výkonu agendy sociálně-právní ochrany) a krajských úřadů.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce s rozšířenou působností.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 16. 9. 2013.
  • Podpora standardizace sociálně právní ochrany
   • Zaměření programu: Cílem výzvy je podpora sociálních služeb komunitního typu, které vznikly jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče. Cílem je podpořit aktivizaci klientů zařízení a takovou práci, která podporuje samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Podporovány budou následující sociální služby: chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře, odlehčovací služba, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, pečovatelská služba, denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, které působí v sociální oblasti, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.

Regionální operační program Střední Morava

Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy

 • Dílčí programy
  • Rozvoj krizové infrastruktury
   • Zaměření programu: Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče. Modernizace a stavební úpravy stávajících zdravotních zařízení. Pořízení zdravotnické techniky. Pořízení zdravotnického vybavení a nových komunikačních a informačních technologií za účelem zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb zdravotní péče obyvatelstvu a záchranné zdravotnické služby.
   • Příjemci podpory: Integrovaný projekt - kraje; Individuální projekt naplňující integrovaný projekt - kraje, obce s více než 5000 obyvateli, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizace zakládané nebo zřizované obcemi a kraji,
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 21. 8. 2013.

Podpory kraje Vysočina

Zdroje informací: http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/#k1

 • Dílčí programy
  • Dofinancování evropského vzdělávacího projektu
   • Zaměření programu: Projekty k dofinancování evropských vzdělávacích projektů mohou předložit organizace, které mají platnou smlouvu s příslušnou národní agenturou a v kalendářním roce, kdy je žádost podána čerpají prostředky EU. Dofinancovány mohou
 
Nahrávám...
Nahrávám...