dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (01/09/2015)

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Zaměstnanost

 • Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1
 • Dílčí programy
  • Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
   • Zaměření dotačního titulu: Zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti a programy, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace (podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování), rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce, podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce, podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pracovní mobility, podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen, mladých lidí, starších osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce, doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v této investiční prioritě, motivační aktivity (aktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce),pracovní rehabilitace – podpora souvislé činnosti zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce, včetně podpory principů sociální ekonomiky.
   • Příjemci podpory: Úřad práce České republiky.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 4. 2016.
  • Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji
   • Zaměření dotačního titulu: Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti. Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže. Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků. Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce.
   • Příjemci podpory: Úřad práce České republiky. Oprávněným partnerem bez finančního příspěvku mohou být: kraje, školy a školská zařízení, profesní a podnikatelská sdružení.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2015.
  • Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne). Skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy). Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity. Příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové).
   • Příjemci podpory: Obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, profesní a podnikatelská sdružení, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, nestátní neziskové organizace, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), veřejné výzkumné instituce, vysoké školy.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 16. 10. 2015.
  • Podpora sociálního podnikání
   • §   Zaměření dotačního titulu: Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.
   • Příjemci podpory: Osoba samostatně výdělečně činná, obchodní korporace, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 11. 2015.
  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
   • Zaměření dotačního titulu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ. Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů3, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů. Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích. Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd. Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků. Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce.
   • Příjemci podpory: Úřad práce České republiky.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2020.
  • Podpora sociálního podnikání
   • §   Zaměření dotačního titulu: Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.
   • Příjemci podpory: Osoba samostatně výdělečně činná, obchodní korporace, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 11. 2015.
  • Budování kapacit a profesionalizace nestátních neziskových organizací
   • §   Zaměření dotačního titulu: Aktivity mají za cíl zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti nestátních neziskových organizací. Podporované budou zejména aktivity zvyšující důvěryhodnost neziskových organizací vůči veřejnosti, státnímu a
 
Nahrávám...
Nahrávám...