dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (01/06/2017)

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Národní dotace v zemědělství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
 • Dílčí programy
  • Podpora restrukturalizaceovocných sadů
   • Zaměření dotačního titulu:  Restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Plocha nově vysázeného ovocného sadu mimo území hlavního města Prahy. Dotace je poskytována ve výši: a) sazba do 240 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou hrušní, jabloní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks/ha), b) sazba do 120 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha), c) sazba do 60 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha).
   • Příjemci podpory: Podnikatel v zemědělské výrobě.
   • Termín:Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 29. 9. 2017.
  • Podpora mimoprodukčníchfunkcí rybníků
   • Zaměření dotačního titulu:  Částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků. Předmětem dotace je rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů, či orgánů ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s výměrou nad 5 ha. Výše dotace: do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka.
   • Příjemci podpory: Podnikatel v zemědělské výrobě.
   • Termín:Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 7. 2017.
  • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MZCR

Programy: Program rozvoje venkova

 

Podpory Kraje Vysočina

 • Zdroje informací: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ 
 • Dílčí programy
  • Klenotnice Vysočiny 2017
   • Zaměření dotačního titulu: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování prezentace kulturního a historického dědictví, včetně péče o sbírkové předměty: zlepšení prezentační činnosti formou rozšiřování a zkvalitňování stávajících muzejních, galerijních či jiných veřejně přístupných interiérových expozic a výstavních prostor; tvorba nových, moderních muzejních, galerijních či jiných veřejně přístupných interiérových expozic a výstavních prostor; ochrana sbírkových předmětů před nepříznivými vlivy prostředí, a to restaurováním, konzervováním a preparováním (platí pouze pro sbírkové předměty, které jsou součástí sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR.
   • Příjemci podpory: Obce na území Kraje Vysočina, svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Rozvoj měst a venkova

Kraj: Vysočina

Poskytovatel dotace: Dotace kraje Vysočina

Programy: Dotace kraje Vysočina

 

  • Prevence kriminality 2017
   • Zaměření dotačního titulu: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování specifických programů z oblasti sociální prevence. Realizací projektů na úrovni sekundární a terciární prevence působit na pachatele a potenciální pachatele trestných činů, pomáhat obětem a potenciálním obětem trestných činů, pracovat se sociálně znevýhodněnými a rizikovými skupinami obyvatel, pozitivně ovlivňovat kriminogenní prostředí apod. Půjde zejména o realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017, která povedou: K omezení kriminality páchané na seniorech a zvlášť zranitelných skupinách obyvatel, jako jsou osaměle žijící senioři s omezenými sociálními kontakty, hendikepovaní občané, oběti domácího násilí apod. K účinnému působení na skupiny obyvatel (zejména děti a mládež, rodičovská veřejnost, senioři – uživatelé internetu) ohrožených kyberkriminalitou. Ke snížení kriminality a přestupkové činnosti páchané recidivisty, občany vracejícími se z výkonu trestu odnětí svobody, nepřizpůsobivými obyvateli, rizikovou skupinou dětí a mládeže, apod. K omezení kriminality spojené s podvody a úvěrovými podvody; ke zvyšování finanční gramotnosti obyvatel, zejména obyvatel sociálně vyloučených lokalit. K omezení násilné kriminality a kriminality
 
Nahrávám...
Nahrávám...