dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

72/1994 Sb., Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění účinném k 1.7.2010, platné do 31.12.2013

č. 72/1994 Sb., Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění účinném k 1.7.2010, platné do 31.12.2013
ZÁKON
ze dne 24. března 1994,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
273/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
ruší část desátou
nález ÚS
280/1996 Sb.
(k 1.11.1996)
ruší § 22 odst. 4
97/1999 Sb.
(k 25.5.1999)
mění
103/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění (33 novelizačních bodů)
ÚZ 2/2001 Sb.
 
 
229/2001 Sb.
(k 30.6.2001)
v § 21 mění odst. 7, doplňuje odst. 4 a v § 33a doplňuje odst. 6
451/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění (25 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
ÚZ 65/2002 Sb.
 
 
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 22 odst. 5 větu druhou
437/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší § 9a odst. 4
171/2005 Sb.
(k 27.4.2005)
v § 11 mění odst. 5, v § 13 odst. 3 vkládá větu
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
v § 24 mění odst. 7,
doplňuje nový § 30a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 30a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10 odst. 1
345/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
vkládá v § 23 odst. 4 a 5; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1)  Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy.
(2)  Zákon upravuje vznik spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů, jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví společných částí budovy a některá práva a povinnosti stavebníků při výstavbě bytů a nebytových prostorů v budově ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona.
(3)  Zákon upravuje též práva a povinnosti jiných subjektů v souvislosti se vznikem a s převodem nebo přechodem spoluvlastnictví budovy podle odstavce 1.
(4)  Spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru v ní podle tohoto zákona lze nabýt pouze v budovách, které mají alespoň dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespoň jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.
b)  bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení,
c)  nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu1) nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu,
d)  domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona (dále jen „dům”),
e)  rozestavěným bytem místnost nebo soubor místností, určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,
f)  rozestavěným nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, určených v souladu se stavebním povolením k jiným účelům než k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,
g)  společnými částmi domu části domu
 
Nahrávám...
Nahrávám...