dnes je 10.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

503/2006 Sb., Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění účinném k 20.3.2018

č. 503/2006 Sb., Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění účinném k 20.3.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
63/2013 Sb.
(k 29.3.2013)
mění, celkem 57 novelizačních bodů
66/2018 Sb.
(k 20.3.2018)
mění, celkem 49 novelizačních bodů
ve znění tiskové opravy, částka 35 z r. 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti
a) žádosti o územně plánovací informaci,
b) žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,
c) žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,
d) žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh,
e) žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,
f) informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
g) jednotlivých druhů územních rozhodnutí,
h) společného povolení,
i) společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,
j) žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
k) informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
l) oznámení záměru a jeho příloh,
m) územního souhlasu,
n) společného oznámení záměru a jeho příloh,
o) společného souhlasu.
(2) Tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti
a) veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí,
b) územního opatření o stavební uzávěře,
c) územního opatření o asanaci území.
(3) Ve věcech stavebního řádu tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti
a) ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona a jeho příloh,
b) žádosti o stavební povolení a jejích příloh,
c) oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, žádosti o povolení předčasného užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, certifikátu autorizovaného inspektora, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,
d) rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby, souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek,
e) výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.
(4) U systému stavebně technické prevence tato
 
Nahrávám...
Nahrávám...