dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

491/2001 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 2.8.2021

č. 491/2001 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 2.8.2021
ZÁKON
ze dne 6. prosince 2001
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
230/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 5 a 6, § 9 až 12, § 25, § 38, § 40, § 43 a § 44, § 49, § 55, § 58 a 59, § 64 a 65, § 68 a 69, vkládá nový § 71a
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
238/1992 Sb.
(k 1.3.2005)
v § 5 vkládá nový odst. 5 a slova v § 55 odst. 3 písm. c) a odst. 6
(mění nepřímo; novelizační ustanovení byla vložena zákonem č. 96/2005 Sb.)
nález ÚS
283/2005 Sb.
(k 14.7.2005)
nepřímo ruší změny provedené zák. č. 96/2005 Sb., resp. zák. 238/1992 Sb.
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
mění § 1 odst. 1, § 62 a § 74 písm. a)
222/2012 Sb.
(k 26.6.2012)
mění § 7 odst. 2, § 8 odst. 2, § 10, § 12, § 13, § 14, § 26 odst. 2, § 51; nové přechodné ustanovení
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 26 odst. 5
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 4 odst. 2 písm. b), § 12 odst. 5 písm. e) a odst. 6 písm. e), § 22 odst. 4
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění § 26
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 60 odst. 2 až 4; nové přechodné ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 4, § 9, § 12, § 15, § 17, § 22, § 26, § 43 a § 58; ruší § 44 a § 49; nová přechodná ustanovení
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 4, § 5, § 9, § 10, § 12, § 14, § 15, § 17, § 18, § 21, § 22, § 25, § 28, § 30, § 31, § 33, § 38, § 62; nové přechodné ustanovení
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část pátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb do zastupitelstev obcí1a) a rozsah soudního přezkumu pro volby do zastupitelstev obcí.
(2)  Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.2) Volby do zastupitelstev obcí se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho uplynutí.
§ 2
Volby do zastupitelstev obcí se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním2) podle zásad poměrného zastoupení.
§ 3
(1)  Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje, nestanoví-li tento zákon jinak, prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.
(2)  Volby do zastupitelstev obcí se konají ve 2 dnech ve všech obcích, městech, městech se zvláštním postavením,3) hlavním městě Praze, městských obvodech a městských částech, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 54 a 58).
(3)  Konají-li se volby ve 2 dnech, jsou jimi pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak.
(4)  Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování (§ 54) a nové volby (§ 58) se konají v jednom dni. Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak (§ 39).
§ 4
Právo volit
(1)  Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce4) za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu,5) a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen „volič”); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále jen „územně členěné statutární město”) anebo městské části hlavního města Prahy6) má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.
(2)  Překážkami výkonu volebního práva jsou
a)  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b)  omezení svéprávnosti
 
Nahrávám...
Nahrávám...