dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

49/2018 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 49/2018 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2018
o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kocelovické pastviny (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) travinných ekosystémů luk a pastvin a smilkových trávníků,
b) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), včetně jeho populace.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Kocelovice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat nebo provádět změny vodního režimu na pozemcích,
c) povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
d) hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi,
e) ukládat věci,
f) rozdělávat ohně,
g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,
i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
j) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo
k) vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) , obecní policie,
 
Nahrávám...
Nahrávám...