dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

449/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 449/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Milešovka (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálním území Milešov u Lovosic. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)  přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy suťových lesů, acidofilních doubrav, hercynských dubohabřin a acidofilních a květnatých bučin,
b)  společenstva kontinentálních opadavých křovin a panonských skalních trávníků a
c)  štěrbinová vegetace silikátových skalnatých svahů, pionýrská vegetace silikátových skal a brusnicová vegetace skal a drolin.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2) , nebo
b)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2013 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Milešovka
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Milešovka
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
192-1
770585,17
986387,27
1
192-2
770556,39
986394,02
2
192-3
770511,94
986402,53
3
192-4
770450,46
986419,56
4
192-5
770417,36
986435,63
5
192-6
770379,84
986447,85
6
192-7
770364,86
986398,89
7
192-8
770340,63
986344,79
8
192-9
770274,55
986397,80
9
192-10
770199,32
986377,09
10
192-11
770197,95
986415,77
11
192-12
770147,82
986398,75
12
192-13
770079,73
986414,83
13
192-14
770007,85
986422,39
14
192-15
769974,75
986429,01
15
192-16
769954,89
986458,33
16
192-17
769860,16
986348,83
17
164-43
769772,75
986348,25
18
187-3955
769765,89
986354,52
19
187-3970
769761,78
986359,01
20
94-5
769730,55
986395,30
21
188-245
769720,28
986399,68
22
188-325
769710,64
986404,76
23
188-352
769705,74
986406,64
24
188-497
769683,58
986411,23
25
188-570
769666,88
986418,24
26
188-680
769645,62
986426,90
27
188-747
769634,31
986432,13
28
 
Nahrávám...
Nahrávám...