dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

445/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 445/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Bořeň (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Liběšice u Želenic, Chouč a Bílina-Újezd. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)  přirozené lesní porosty tvořené především suťovými lesy, acidofilními teplomilnými doubravami a dubohabřinami a porosty nízkých xerofilních křovin se skalníkem,
b)  společenstva vegetace pohyblivých sutí, úzkolistých suchých trávníků, skalní vegetace s kostřavou sivou a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin,
c)  populace vzácných a ohrožených druhů rostlin hvězdnice alpské (Aster alpinus) a kosatce bezlistého (Iris aphylla), včetně jejich biotopů a
d)  mohutný vypreparovaný lakolit, modelovaný procesy mrazového zvětrávání s vysokými skalními stěnami, skalními sloupy, jehlami a věžemi, včetně puklinových jeskyní.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území, nebo
c)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 445/2013 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Bořeň
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Bořeň
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
78301390007
782601,97
987705,13
1
78301390230
782502,21
987672,16
2
78301390229
782473,41
987662,90
3
78301390228
782472,66
987652,48
4
78301390225
782467,57
987654,67
5
78301390224
782445,39
987629,76
6
78301390221
782415,94
987606,82
7
78301390344
782419,48
987578,69
8
78301391043
782407,86
987535,26
9
78301390343
782392,53
987516,52
10
78301390350
782376,65
987503,58
11
78301390351
782359,60
987493,05
12
78301390367
782336,92
987488,99
13
78301390353
782326,96
987479,98
14
 
Nahrávám...
Nahrávám...