dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

404/2015 Sb., Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

č. 404/2015 Sb., Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2015
o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. s) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 28a odst. 7 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví postupy, termíny pro podání a zpracování žádosti o kompenzaci elektřiny spotřebované zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „jiný členský stát”), vzor žádosti o kompenzaci a způsob a podmínky výplaty kompenzace.
§ 2
Postup a termíny pro podání žádosti
(1)  Žádost o kompenzaci podává zákazník u obchodníka s elektřinou, který mu dodal elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Žádost se podává za každý kalendářní rok samostatně.
(2)  Obchodník s elektřinou doplní žádost o kompenzaci podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a bezodkladně, nejpozději však do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém obchodník s elektřinou obdržel žádost od zákazníka, ji zaeviduje v informačním systému operátora trhu.
(3)  Lhůta, ve které obchodník s elektřinou sdělí zákazníkovi, že mu nedodal elektřinu podle § 28a odst. 1 zákona, činí pět pracovních dnů od přijetí žádosti.
§ 3
Posouzení žádosti o kompenzaci a výplata kompenzace
(1)  Operátor trhu posoudí žádost o kompenzaci do patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost o kompenzaci obchodníkem s elektřinou zaevidována v informačním systému operátora trhu, a prostřednictvím informačního systému operátora trhu informuje příslušného obchodníka s elektřinou o splnění nebo nesplnění podmínek pro úhradu kompenzace, včetně důvodů případného nesplnění podmínek. Obchodník s elektřinou předá informaci o nesplnění podmínek pro úhradu kompenzace zákazníkovi do pěti pracovních dnů.
(2)  Žádost o kompenzaci posoudí operátor trhu za jednotlivé kalendářní roky odděleně.
(3)  Operátor trhu v případě splnění podmínek pro úhradu kompenzace podle odstavce 1 uhradí kompenzaci nebo její poměrnou část podle § 28a odst. 6 zákona příslušnému obchodníkovi s elektřinou do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost o kompenzaci obchodníkem s elektřinou zaevidována v informačním systému operátora trhu.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
 
Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 404/2015 Sb.
Vzor žádosti o kompenzaci pro kalendářní rok1)
 
Identifikační údaje zákazníka:
Údaje
Jméno a příjmení nebo název obchodní společnosti
 
Datum narození nebo IČ
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...