dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

4/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 4/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Lichnice (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a) přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů, suchých borů a mokřadních olšin,
b) skalních a travinných ekosystémů skal a drolin a suchých trávníků a
c) vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Dolní Počátky, Lhůty, Podhradí v Železných horách, Rudov, Starý Dvůr, Třemošnice nad Doubravou a Závratec. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Podhradí v Železných horách, Rudov a Starý Dvůr. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat nebo provádět zásahy do koryta vodního toku, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení podle jiných předpisů,
c) provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu, nebo
d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2017 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Lichnice
 
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Lichnice
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
141001271263
662688,93
1076280,52
1
141001271237
662699,58
1076284,41
2
141001271225
662705,86
1076298,56
3
141001271208
862711,44
1076307,53
4
 
Nahrávám...
Nahrávám...