dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

9/2016 Sb., Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

č. 9/2016 Sb., Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
[zrušeno č. 489/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2016
o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(registrační vyhláška)
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 9 odst. 5, § 11 odst. 3 a § 23 odst. 7:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu (dále jen „registrace podpory”), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.
§ 2
Postup registrace podpory
(1) Výrobce1) nebo výrobce tepla provádí registraci podpory v systému operátora trhu postupem
a) zaevidování údajů o výrobci nebo výrobci tepla,
b) zaevidování údajů o výrobně, výrobním zdroji nebo výrobně tepla a
c) výběru formy podpory elektřiny, případně režimu zeleného bonusu výrobcem nebo registrace provozní podpory tepla.
(2) Operátor trhu ověří údaje k registraci podpory podle § 7. V případě ověření shody údajů je registrace dokončena ke dni zaevidování všech údajů potřebných k registraci podpory podle odstavce 1.
§ 3
Evidence údajů o výrobci nebo výrobci tepla
(1) Výrobce nebo výrobce tepla zaeviduje v systému operátora trhu svoje identifikační údaje a další údaje nezbytné pro úhradu podpory v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a opatří je platným zaručeným elektronickým podpisem.
(2) Výrobci, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu.
(3) Výrobci tepla, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu přidělí registrační číslo a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu.
§ 4
Evidence údajů o výrobním zdroji elektřiny
(1) Výrobce, kterému byl umožněn zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 2, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Výrobním zdrojem elektřiny se rozumí zařízení výrobny elektřiny určené pro výrobu elektřiny, charakterizované údaji podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, kdy dochází k souběhu podpory, zaeviduje výrobce údaje o výrobním zdroji elektřiny pouze jednou.
(3) Operátor trhu přidělí výrobci v systému operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor každého výrobního
 
Nahrávám...
Nahrávám...