dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

394/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.

č. 394/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2012,
kterou se mění vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.
Správa státních hmotných rezerv stanoví podle § 29 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 5 a 18 zní:
㤠1
Postup zpracování plánu nezbytných dodávek
[K § 29 písm. c) zákona]
(1)  Správní úřad18na základě požadavků vyplývajících z postupů pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení krizových plánů2zpracuje seznam nezbytných dodávek pro svůj správní obvod nebo pro okruh svěřené působnosti. Zpracovatel plánu nezbytných dodávek sestaví přehled dostupných dodavatelů nezbytných dodávek ve svém správním obvodu a zahrne do něj všechny zjištěné dodavatele nezbytné dodávky; neomezuje se přitom svojí potřebou vyplývající z krizových plánů.
(2)  Správní úřad si vyžádá z obchodního nebo živnostenského rejstříku3údaje o možných dodavatelích nezbytných dodávek; pokud údaj není v příslušném rejstříku uveden, vyžádá si ho podle zvláštního právního předpisu4.
(3)  Správní úřad vyžaduje postupem podle zvláštního právního předpisu5od dodavatelů nezbytných dodávek údaje pro zpracování svého plánu nezbytných dodávek.
(4)  Nemůže-li krajský úřad zčásti nebo zcela zajistit požadovanou nezbytnou dodávku od dodavatele ve svém správním obvodu, postupuje podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona. V požadavku na její zajištění, kromě údajů podle § 2 odst. 2 písm. a), uvede požadované technické parametry, konkrétní použití požadované nezbytné dodávky a důsledky jejího nezajištění. Věcně příslušný ústřední správní úřad posoudí tyto požadavky a prověří možnosti jejich zajištění na celém území státu. V případě, že nenalezne dodavatele, nebo požadavky nemůže zabezpečit v dostatečném rozsahu, postupuje podle § 3. O svém rozhodnutí informuje krajský úřad, který požadavek uplatnil.
(5)  Správní úřad posoudí, zda nezbytnou dodávku zajistí ještě před vyhlášením krizového stavu uzavřením příslušné smlouvy s jejím dodavatelem, například tehdy, bude-li jejím odběratelem.
(6)  Správní úřad průběžně aktualizuje plán nezbytných dodávek na základě změn v uplatněných požadavcích a podle možností zajištění nezbytných dodávek ve svém správním obvodu nebo v okruhu svěřené působnosti.


18 § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 76/2012 Sb.
2 § 15 odst. 3 písm. e)
 
Nahrávám...
Nahrávám...