dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

371/2013 Sb., Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

č. 371/2013 Sb., Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 578/2002 Sb., zákonem č. 165/2004 Sb., zákonem č. 422/2004 Sb., zákonem č. 499/2004 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 239/2008 Sb., zákonem č. 41/2009 Sb., zákonem č. 190/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 375/2011 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., zákonem č. 142/2012 Sb., zákonem č. 167/2012 Sb., zákonem č. 333/2012 Sb. a zákonem č. 312/2013 Sb.
ZÁKON
o matrikách, jménu a příjmení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ
HLAVA I
MATRIKA
Díl 1
Obecná ustanovení
§ 1
(1)  Matrika je státní evidence
a)  narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství”) a úmrtí fyzických osob na území České republiky,
b)  narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (dále jen „občan”), a
c)  uzavření manželství, k nimž došlo v cizině, byl-li život snoubence přímo ohrožen15) a nejde-li o občany.
(2)  Matrika se dělí na
a)  matriku narození, pro kterou se vede kniha narození,
b)  matriku manželství, pro kterou se vede kniha manželství,
c)  matriku partnerství, pro kterou se vede kniha partnerství, a
d)  matriku úmrtí, pro kterou se vede kniha úmrtí.
(3)  Kniha narození, kniha manželství, kniha partnerství a kniha úmrtí (dále jen „matriční kniha”) je vytvořena z předem svázaných tiskopisů.
(4)  Součástí matriční knihy je abecední jmenný rejstřík (dále jen „rejstřík”) provedených zápisů narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí fyzických osob (dále jen „matriční událost”).
§ 1a
V tomto zákoně se nezletilým rozumí fyzická osoba mladší 18 let, která nenabyla plné svéprávnosti.
Působnost na úseku matrik
§ 2
(1)  Působnost na úseku matrik a další činnosti stanovené tímto zákonem vykonávají
a)  matriční úřady, kterými jsou obecní úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady1) , které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo”) prováděcím právním předpisem,
b)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen „úřad s rozšířenou působností”),
c)  krajské úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen „krajský úřad”),
d)  ministerstvo.
(2)  Určení matričního úřadu nebo jeho zrušení, popřípadě změnu správního obvodu matričního úřadu lze provést pouze k počátku kalendářního roku, nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu.
§ 3
Matriční úřad
(1)  Matriční úřad vede
a)  matriční knihy,
b)  sbírky listin v rozsahu
 
Nahrávám...
Nahrávám...