dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

364/1999 Sb., Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

č. 364/1999 Sb., Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 1999,
kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Pokud se obec v souvislosti se zabezpečováním postupu podle zákona obrátí se žádostí o součinnost na příslušný orgán státní správy, je tento orgán v souladu se žádostí obce povinen obci poskytnout
a)  informace podle § 5 odst. 1 písm. d) až f) zákona,
b)  informace podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona a podklady pro jejich zpracování,
c)  metodickou pomoc.
(2)  V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se na příslušné orgány státní správy mohou se žádostí o součinnost podle odstavce 1 obracet též městské obvody a městské části.
(3)  Příslušným orgánem státní správy podle odstavce 1 je okresní úřad nebo jiný územní orgán státní správy, v jehož územním obvodu se obec nachází a do jehož působnosti patří předmět požadované součinnosti. Není-li tento orgán zřízen, může se obec se žádostí o součinnost podle odstavce 1 obrátit přímo na věcně příslušný ústřední orgán státní správy.
(4)  Příslušný orgán státní správy je povinen informaci podle odstavce 1 poskytnout bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu byla žádost obce o součinnost doručena.
(5)  Obec může uplatňovat žádost o součinnost i ústně. Orgán státní správy může poskytovat informace rovněž ústně, pokud jde o součinnost podle odstavce 1 písm. c).
(6)  K zabezpečení povinností obce, spočívajících ve zveřejnění postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona, jsou příslušné orgány státní správy povinny poskytnout obcím
 
Nahrávám...
Nahrávám...