dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

360/2016 Sb., Vyhláška o monitorování radiační situace

č. 360/2016 Sb., Vyhláška o monitorování radiační situace
VYHLÁŠKA
ze dne 17. října 2016
o monitorování radiační situace
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 9 odst. 2 písm. c), § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až c) a e), § 69 odst. 2 písm. d) a e), § 111 odst. 3 písm. d), § 149 odst. 6 písm. a) až c) a § 150 odst. 4 písm. a) až c):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Euratomu2) a upravuje
a) výčet změn ovlivňujících monitorování radiační situace pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie,
b) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti monitorování radiační situace,
c) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační situace,
d) rozsah a způsob sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační situace a uchovávání informací o nich,
e) rozsah a způsob předávání informací Úřadu o veličinách a skutečnostech důležitých z hlediska monitorování radiační situace,
f) okruh údajů předávaných Evropské komisi a Úřadu a způsob jejich předávání,
g) výčet změn souvisejících s monitorováním radiační situace na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření,
h) rozsah a způsob dokumentování změny související s monitorováním radiační situace na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření a jejího oznamování Úřadu,
i) rozsah a způsob monitorování úložiště radioaktivního odpadu,
j) podrobné požadavky na formu a způsob monitorování radiační situace,
k) kritéria pro výběr dalších osob pro provádění monitorování radiační situace,
l) obsah národního programu monitorování,
m) požadavky na činnosti vykonávané měřicí laboratoří a její vybavení,
n) rozsah a způsob provádění porovnávacích měření a
o) obsah výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) smíšenou stravou směs vybraných základních potravin, která složením a množstvím ve směsi odpovídá průměrné denní spotřebě obyvatele České republiky, a
b) položkami smíšené stravy jednotlivé základní druhy potravin.
§ 3
Monitorování radiační situace
[K § 149 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
Monitorování radiační situace na území České republiky ke stanovení velikosti zevního a vnitřního ozáření obyvatelstva musí být provedeno tak, aby
a) při normálním monitorování
1. bylo zajištěno systematické a trvalé měření úrovně ozáření,
2. byly stanoveny obvyklé hodnoty ozáření,
3. bylo umožněno včasné zjištění zvýšené úrovně zevního ozáření nad obvyklé hodnoty a
4. byl potvrzen vznik nehodové expoziční situace,
b) při havarijním monitorování
1. byl identifikován a charakterizován nastalý únik radioaktivní látky a šíření ionizujícího záření; jedná-li se o nehodovou expoziční situaci vzniklou na území České republiky, je součástí monitorování radiační situace odhad šíření nastalého úniku radioaktivní látky a ionizujícího záření v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště, na němž k radiační mimořádné události došlo, nebo v okolí místa, kde byla nehodová expoziční situace vyvolána svévolným činem,
 
Nahrávám...
Nahrávám...