dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

349/2015 Sb., Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem, ve znění účinném k 1.4.2024

č. 349/2015 Sb., Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem, ve znění účinném k 1.4.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2015
o Pravidlech trhu s plynem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
416/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 109 novelizačních bodů
326/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění, celkem k datu 89 novelizačních bodů
326/2018 Sb.
(k 1.2.2019)
nabývá účinnosti § 52 odst. 6 písm. b) a odst. 9 písm. b)
326/2018 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 56 odst. 2 a § 60 odst. 2
277/2021 Sb.
(k 1.8.2021)
mění, celkem k datu 45 novelizačních bodů
223/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění, celkem k datu 27 novelizačních bodů
223/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu č. 4
405/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění, celkem k datu 89 novelizačních bodů
5/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
mění
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) upravuje
a)  pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu, a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,
b)  termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,
c)  postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
d)  rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek, a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
e)  postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,
f)  postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,
g)  pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání,
h)  pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,
i)  termíny a postup při volbě a změně dodavatele plynu včetně registrace odběrných a předávacích míst,
j)  postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,
k)  postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance,
l)  skladbu ceny služby přepravy plynu, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství, a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s plynem pro vyúčtování regulovaných cen, a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem,
m)  technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
n)  postup pro stanovení zálohových plateb,
o)  pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity,
p)  rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy,
q)  množství plynu, které je provozovatel zásobníku plynu oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu,
r)  pravidla a podmínky pro poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  alokačním pravidlem - způsob přidělení množství plynu subjektu zúčtování na hraničním bodu, bodu zásobníku plynu, hraničním bodu zásobníku plynu, bodu výrobny plynu nebo bodu přeshraničního plynovodu,
b)  aukční rezervační platformou - platforma pro příslušný hraniční bod vybraná provozovatelem přepravní soustavy ve shodě se sousedním provozovatelem
 
Nahrávám...
Nahrávám...