dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

350/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů

č. 350/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 50/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 21. října 2016,
kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. a vyhlášky č. 312/2015 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňují slova „Směrnice Komise 2014/80/EU ze dne 20. června 2014, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu.”.
2. V § 8 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) velikost vodních útvarů,”.

Dosavadní písmena a) až i) se označují jako písmena b) až j).
3. V § 8 odst. 5 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) až m), která včetně poznámky pod čarou č. 22 znějí:
„j) přehled znečišťujících látek nebo ukazatelů znečištění, na jejichž základě byly útvary podzemních vod označeny za rizikové,
k) normy jakosti podzemní vody22, se kterými riziko souvisí, včetně skutečných nebo možných způsobů využití nebo funkcí útvarů podzemních vod a vztahů mezi útvary podzemních vod a souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými suchozemskými ekosystémy,
l) v případě přirozeně se vyskytujících látek informaci o úrovni přirozeného pozadí v útvarech podzemních vod,
m) informaci o případném překročení prahových hodnot,”.

Poznámka pod čarou č. 22 zní:


22§ 2 písm. c) vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.”.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno
 
Nahrávám...
Nahrávám...