dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

346/2015 Sb., Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

č. 346/2015 Sb., Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2015
o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
Ministerstvo obrany stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví postup při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání.
§ 2
Náhrada za bolest
(1) Náhrada za bolest se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v příloze č. 1 nebo 2 k této vyhlášce, a to za bolest způsobenou újmou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků. Za bolest se považuje tělesné a duševní strádání způsobené újmou na zdraví vojáka, který tuto újmu utrpěl (dále jen „poškozený”).
(2) Pokud není položka bodového ohodnocení bolesti uvedena v příloze č. 1 nebo 2 k této vyhlášce, použije se pro účely bodového ohodnocení bolesti položka, která se svou povahou a závažností nejvíce blíží posuzované újmě na zdraví.
§ 3
Náhrada za ztížení společenského uplatnění
(1) Náhrada za ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v příloze č. 3 nebo 4 k této vyhlášce, a to za následky újmy na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního služebního zařazení nebo přípravy na něj, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě a ve společnosti, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku újmy na zdraví (dále jen „následky”). Náhrada za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřená povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.
(2) Pokud není položka bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění uvedena v příloze č. 3 nebo 4 k této vyhlášce, použije se pro účely bodového ohodnocení položka, která se svou povahou a závažností nejvíce blíží posuzovaným následkům.
Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše náhrady v jednotlivých případech
§ 4
(1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí rozsah akutní fáze poškození zdraví. Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím.
(2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době ustálení zdravotního stavu.
(3) První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo jiných částí lidského těla se hodnotí jako otevřená rána; u každé další operace provedené v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu.
(4) Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací, k níž však původní újma na zdraví vedla, se hodnotí jako nově vzniklá bolest.
§ 5
(1) Při určování bodového ohodnocení za ztížení společenského uplatnění se hodnotí
 
Nahrávám...
Nahrávám...