dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

34/2013 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

č. 34/2013 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů
VYHLÁŠKA
ze dne 6. února 2013
o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., k provedení § 21 odst. 15, § 23 odst. 4 a § 24 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona:
ČÁST PRVNÍ
VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA PORÁŽENÍ KROKODÝLŮ A DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ MASA A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z KROKODÝLŮ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a)  způsob přípravy krokodýlů, jejich těl, krokodýlího masa, orgánů a ostatních částí k veterinárnímu vyšetření,
b)  veterinární a hygienické požadavky na podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s živočišnými produkty pocházejícími z krokodýlů, a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení,
c)  vyšetřování krokodýlů a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů, posuzování a označování těchto produktů na základě jejich veterinárního vyšetření, jakož i veterinární podmínky uvolňování těchto produktů do oběhu.
(2)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  krokodýlem zvíře narozené a odchované v zajetí2) a náležející k potomstvu druhé a další generace3) chovného stáda4) čeledi krokodýlovitých nebo aligátorovitých, které splňují požadavky přímo použitelných předpisů Evropské unie o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi5) a zákona o obchodování s ohroženými druhy6) , jež je určeno k porážce a jatečnému zpracování a jehož krokodýlí maso je určeno k výživě lidí,
b)  krokodýlím masem určeným k výživě lidí příčně pruhovaná kosterní svalovina pocházející z krokodýla.
§ 3
Požadavky na vybavení jatek
Za účelem vyloučení kontaminace krokodýlího masa provozovatel jatek, kde se porážejí krokodýli (dále jen „jatky”), zajistí, aby tyto jatky
a)  měly prostory vhodné pro
1.  fixaci minimalizující předporážkový stres, omráčení a vykrvení krokodýlů,
2.  mytí těl poražených krokodýlů,
3.  stažení krokodýlů z kůže,
4.  vykolení a další zpracování těl krokodýlů,
5.  chlazení krokodýlího masa,
6.  skladování kůží krokodýlů, a jsou-li tyto činnosti na jatkách prováděny, samostatnou místnost pro zpracování kůží krokodýlů,
7.  skladování vedlejších živočišných produktů,
b)  umožňovaly prostorové nebo časové oddělení
1.  omráčení a vykrvení krokodýlů,
2.  mytí těl poražených krokodýlů,
3.  stažení z kůže krokodýlů,
4. 
 
Nahrávám...
Nahrávám...