dnes je 6.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

304/2014 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 304/2014 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění účinném k 1.1.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o platových poměrech státních zaměstnanců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
279/2015 Sb.
(k 1.11.2015)
mění přílohy č. 1 a 2
327/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
mění § 1, § 2, § 3, § 6 a přílohy; nové přechodné ustanovení
327/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohu č. 4
115/2017 Sb.
(k 28.4.2017)
mění přílohu č. 1
342/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 2 odst. 2, § 5 odst. 1, § 6 odst. 2 a přílohy č. 2 a 3
342/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu č.3
263/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 5, 6 a přílohy č. 2, 3 a 4
36/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 3 a vkládá § 6a; nová přechodná ustanovení
158/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 2 odst. 2 a přílohu č. 1
300/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 3 a přílohy č. 2 a 3
603/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění přílohy č. 3 a 4
347/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2, § 6, § 6a a přílohy
420/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
změna neprovedena, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena, viz nař. vlády č. 531/2021 Sb.
531/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohu č. 2
264/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění přílohu č. 2
464/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 3, § 6a a přílohu č. 3; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
§ 1
Platový tarif
(1) Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo, na které je zařazen, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.
(2) Představenému přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo představeného, na které byl státní zaměstnanec jmenován, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.
(3) Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 12. platová třída, které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové a pro které je stanoven obor státní služby (dále jen „služba”) uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení, může služební orgán určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Předpokladem pro postup podle věty první je, že státní zaměstnanec plní na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru služby. Služební orgán může ve služebním předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová.
(4) Platový tarif podle odstavce 3 lze státnímu zaměstnanci určit nejdéle na dobu jednoho roku, a to opakovaně.
§ 2
Stupnice platových tarifů
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Platový stupeň
(1) Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe (§ 123 odst. 4 zákoníku práce) a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 a 3.
(2) Státnímu zaměstnanci se započte
a) v plném rozsahu doba
1. výkonu služby podle zákona o státní službě a
2. výkonu obdobných činností, jaké jsou požadovány na příslušném služebním místě,
b) v rozsahu nejvýše dvou třetin doba jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon služby na příslušném služebním místě,
c) v plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby platným v době jejího výkonu, doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby,
d) v plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let, doba
1. skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle jiného právního předpisu a
2. osobní péče o osobu závislou na péči
 
Nahrávám...
Nahrávám...