dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

30/2014 Sb., Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 30/2014 Sb., Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění účinném k 1.1.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. února 2014
o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
308/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění; nové přechodné ustanovení
308/2014 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 22 a ruší § 31 a 32
51/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění, celkem k datu 30 novelizačních bodů
209/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
209/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 36 a § 37; ruší § 40
245/2018 Sb.
(k 1.11.2018)
mění, celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
297/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění; nová přechodná ustanovení
297/2020 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 36, § 37, § 39, § 41b, § 41c, § 42 a přílohy č. 1, 9 a 10; vkládá § 40 a § 41d
455/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 54 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
455/2021 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 36 odst. 2
451/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Toto nařízení stanoví závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí o poskytnutí finančních příspěvků.
§ 2
(1)  Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti se podává
a)  Ministerstvu obrany, jde-li o lesy na pozemcích, které jsou objekty důležitými pro obranu státu31) , (dále jen „vojenské lesy”) a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
b)  Ministerstvu životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení nebo je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení a předmět finančního příspěvku byl splněn na pozemcích v národních parcích,
c)  krajskému úřadu, jde-li o ostatní lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
d)  Ministerstvu zemědělství, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení a předmět finančního příspěvku byl splněn na pozemcích určených pro obranu státu,
e)  krajskému úřadu, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení a předmět finančního příspěvku byl splněn na ostatních pozemcích.
(2)  Finanční příspěvek se neposkytne, jestliže je celková výše finančního příspěvku požadovaného v žádosti nižší než 1 000 Kč.
(3)  Výše finančního příspěvku se určí podle sazby na technickou jednotku nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů do výše 80 %. Skutečně vynaložené náklady se u příspěvku poskytovaného podle sazby neprokazují. Výše finančního příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
(4)  S ohledem na objem prostředků státního rozpočtu podle schváleného zákona o státním rozpočtu lze finanční příspěvek přiznat v poměrně nižší výši, než v jaké je požadován. Po vydání rozhodnutí o přiznání finančního příspěvku poukazuje finanční prostředky na bankovní účet žadatele Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství.
(5)  Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení spolek, společník společnosti1) nebo člen sdružení bez právní subjektivity oprávněný k tomu
 
Nahrávám...
Nahrávám...