dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

29/2000 Sb., Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění účinném k 1.1.2022

č. 29/2000 Sb., Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2000
o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
nahrazuje slova v § 35 odst. 1, § 36 a v § 38 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část sedmnáctou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 37b; ruší část sedmou
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 18 odst. 2
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
v § 37a vkládá nový odst. 4
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část jedenáctou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvanáctou
221/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 60 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
212/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 3 odst. 2 písm. a), § 6 odst. 4, § 34, § 34c odst. 6, § 37a, § 41
258/2014 Sb.
(k 4.12.2014)
mění § 32a, § 32b odst. 2, § 36a, § 37 odst. 2, § 37a, § 41
319/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
378/2015 Sb.
(k 1.2.2016)
mění § 6 odst. 2, § 6a a § 37a
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část druhou
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 6 odst. 4, § 37a a § 37b
202/2019 Sb.
(k 30.8.2019)
mění § 6, § 34c, § 34d, § 34e, § 37a, § 38; nová přechodná ustanovení
164/2020 Sb.
(k 15.4.2020)
mění nadpis části první, § 1, § 2, § 3, § 36a, § 37a; vkládá hlavu X
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá v § 38 odst. 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB DODÁVÁNÍ BALÍKŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky pro podnikání v oblasti poštovních služeb, podmínky pro poskytování a provozování poštovních služeb, práva a povinnosti, které při této činnosti vznikají, jakož i zvláštní práva a zvláštní povinnosti těch provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, a výkon státní správy a regulaci v oblasti poštovních služeb.
(2)  Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie27) postup poskytovatele služby dodávání balíků a rozsah působnosti a pravomoci Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad”) v oblasti služeb přeshraničního dodávání balíků.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  poštovní službou činnost, která zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní zásilky příjemci; za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky,
b)  poštovní zásilkou adresná zásilka v konečné podobě, ve které má být provozovatelem dodána; poštovní zásilkou se rozumí i poštovní balík,
c)  poštovním poukazem poštovní služba, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky,
d)  provozovatelem osoba poskytující poštovní služby nebo zajišťující zahraniční poštovní služby,
e)  odesílatelem osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako odesílatel označena; není-li odesílatel označen, je jím osoba, která poštovní smlouvu uzavřela,
f)  adresátem osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako adresát odesílatelem označena,
g)  příjemcem adresát, popřípadě jiná osoba, které podle poštovní smlouvy má nebo může být vydána poštovní zásilka nebo vyplacena poukázaná peněžní částka,
h)  dodáním vydání poštovní zásilky nebo výplata poukázané peněžní částky provozovatelem příjemci,
i)  vrácením vydání poštovní zásilky nebo výplata poukázané peněžní částky provozovatelem odesílateli, případně jiné osobě, které podle poštovní smlouvy má nebo může být vrácena,
j)  zahraniční poštovní službou služba, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž účelem je dodání poštovní zásilky nebo peněžní částky v České republice a která spadá do oblasti poštovních služeb v té fázi, jež je provozovatelem zajišťována na území České republiky,
k)  základními službami poštovní služby a zahraniční poštovní služby, které jsou vzhledem k potřebám veřejnosti pod ochranou státu zajišťovanou způsobem podle tohoto zákona,
l)  zahraničním provozovatelem ten, kdo se v zahraničí v součinnosti s provozovatelem podílí na poskytnutí poštovní služby do zahraničí,
m)  písemností sdělení v písemné podobě na listině určené
 
Nahrávám...
Nahrávám...