dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

277/2017 Sb., Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

č. 277/2017 Sb., Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
VYHLÁŠKA
ze dne 23. srpna 2017
o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje postup obce při zajištění pohřbení těla zemřelého slušným způsobem podle místních zvyklostí (dále jen „slušné pohřbení”).
§ 2
Postup obce před zajištěním slušného pohřbení
(1) Obec si po přijetí informace podle § 5 odst. 6 zákona vyžádá od poskytovatele zdravotních služeb nebo pohřební služby, kde je tělo zemřelého uloženo, část B2 Listu o prohlídce zemřelého (dále jen „část B2 Listu”) a ověří svou místní příslušnost k zajištění slušného pohřbení.
(2) Pokud obec zjistí, že není místně příslušná k zajištění pohřbení, předá bezodkladně informaci spolu s částí B2 Listu místně příslušné obci a současně o tom uvědomí osobu, u které je tělo zemřelého uloženo.
(3) Obec ověří, zda od oznámení úmrtí osobě blízké zemřelému uplynula lhůta podle § 5 odst. 1 zákona; při pochybnostech, zda k oznámení došlo, oznámí úmrtí osobě blízké zemřelému, pokud je jí známa.
Zajištění slušného pohřbení
§ 3
(1) Obec zajistí slušné pohřbení těla zemřelého bez zbytečného odkladu. Řídí se rozhodnutím zemřelého, je-li jí známo.
(2) Obec při zajištění slušného pohřbení postupuje tak, aby nevznikaly zbytečné náklady a aby byla co nejméně zatěžována osoba, u které je tělo zemřelého uloženo.
(3) Obec informuje o zajištění slušného pohřbení matriční úřad, který provedl zápis úmrtí fyzické osoby do knihy úmrtí.
§ 4
(1) V případě zajištění slušného pohřbení do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti obec postupuje tak, aby s tím související náklady byly tvořeny nejméně těmito položkami:
a) hrobnické práce,
b) nájem hrobového
 
Nahrávám...
Nahrávám...