dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

273/2014 Sb., Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank

č. 273/2014 Sb., Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2014
o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání informací bankami a pobočkami zahraničních bank pro potřeby informační databáze vedené Českou národní bankou podle § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2
Informace o klientech a pohledávkách
(1)  Banka a pobočka zahraniční banky (dále jen „vykazující osoba”) sestavuje informace
a)  o osobách, které nejsou bankami ani centrálními bankami, za kterými má pohledávku v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, a
b)  o rozvahových a podrozvahových pohledávkách za osobami podle písmene a) v korunách českých i v cizí měně.
(2)  Vykazující osoba sestavuje informace podle odstavce 1 k poslednímu dni kalendářního měsíce. Informace podle odstavce 1 písm. a) předkládá vykazující osoba průběžně a informace podle odstavce 1 písm. b) do 18 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se informace o osobách a pohledávkách vztahují.
(3)  Obsah informací podle odstavce 1 je uveden v příloze k této vyhlášce.
(4)  Údaje v cizích měnách se uvedou v české měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro den sestavení datového vstupu, nestanoví-li jiný právní předpis upravující účetnictví jinak.
§ 3
Způsob předkládání informací
(1)  Vykazující osoba předkládá České národní bance informace podle § 2 v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému České národní banky ve struktuře a formě odpovídající metodické a uživatelské dokumentaci dostupné na internetových stránkách České národní banky.
(2)  Informace podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem.
(3)  K zajištění komunikace podle odstavce 1 sdělí vykazující osoba České národní bance kontaktní údaje osob
a)  pověřených správou přístupových práv uživatelů vykazující osoby k datové komunikaci s Českou národní bankou (administrátor) a
b)  zajišťujících věcnou a technickou komunikaci s Českou národní bankou.
(4)  Vykazující
 
Nahrávám...
Nahrávám...