dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

262/2012 Sb., Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 262/2012 Sb., Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění účinném k 1.7.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. července 2012
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
448/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění v § 11 odst. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
400/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění v § 11 odst. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
117/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění, celkem 12 novelizačních bodů
235/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění; nové přechodné ustanovení
351/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
mění přílohu č. 1
27/2018 Sb.
(k 1.3.2018)
mění § 7, § 12 a přílohy č. 2 a 3; nové přechodné ustanovení
277/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 28 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
193/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění, celkem 33 novelizačních bodů
Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.
§ 2
Stanovení zranitelných oblastí
Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími2) , jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Přezkoumání zranitelných oblastí
Přezkoumání vymezení zranitelných oblastí provádí Ministerstvo životního prostředí na základě identifikace povrchových nebo podzemních vod znečištěných nebo ohrožených dusičnany ze zemědělských zdrojů a po vyhodnocení těchto podkladů:
a)  výsledků zjišťování a hodnocení jakosti a množství povrchových a podzemních vod provedených správci povodí a pověřenými odbornými subjekty podle § 21 odst. 4 zákona,
b)  údajů ze sledování jakosti odebírané vody podle § 22 odst. 2 zákona,
c)  údajů o jakosti odebírané surové vody sledované provozovateli vodovodů podle jiných právních předpisů3) .
§ 4
Akční program
(1)  Akční program se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech, používají a skladují hnojiva a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství4) (dále jen „zemědělský podnikatel”).
(2)  Pokud se obchodní závod zemědělského podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně,
a)  opatření akčního programu se vztahují na zemědělské pozemky podle § 5 nacházející se ve zranitelných oblastech,
b)  požadavky podle § 7a a § 8 odst. 1 se vztahují také na zemědělské pozemky v písmeni a) neuvedené a
c)  požadavky podle § 9 odst. 1 a 2 se vztahují na celý obchodní závod.
(3)  Akční program se, s výjimkou § 7a, nevztahuje na pěstování plodin ani na používání a skladování hnojiv pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.
§ 5
Zemědělský pozemek a dusíkatá hnojivá látka
(1)  Zemědělským pozemkem se pro účely tohoto nařízení rozumí
a)  souvisle obhospodařovaná plocha zemědělské půdy, nebo
b)  díl půdního bloku nebo jeho část s jednou plodinou nebo směsí plodin, je-li zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství.
(2)  Dusíkatou hnojivou látkou se pro účely tohoto nařízení rozumí
a)  minerální dusíkatá hnojiva, a to minerální jednosložková dusíkatá hnojiva5) a minerální vícesložková hnojiva5) s obsahem dusíku,
b)  hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva6) , jako je kejda a tekutý podíl po její mechanické separaci, hnojůvka, močůvka, silážní šťávy, trus drůbeže a drobných hospodářských zvířat s podestýlkou nebo bez podestýlky, výkaly, popřípadě moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělském pozemku a organická nebo organominerální hnojiva5) , v nichž je poměr uhlíku k dusíku nižší než 10, mimo masokostní moučku,
c)  hnojiva s pomalu
 
Nahrávám...
Nahrávám...