dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

254/2010 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, ve znění účinném k 5.6.2018

č. 254/2010 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, ve znění účinném k 5.6.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 25. srpna 2010,
kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
80/2018 Sb.
(k 5.6.2018)
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 215/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona:
§ 1
Vinařské podoblasti
[K § 4 odst. 4 písm. a) zákona]
(1)  Vinařské podoblasti ve vinařské oblasti Morava jsou mikulovská, slovácká, velkopavlovická a znojemská.
(2)  Viniční tratě jsou vedeny v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů1). Doklady k viničním tratím jsou uloženy u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
§ 2
Vinařské obce a viniční tratě a jejich územní vymezení
[K § 4 odst. 4 písm. b) a c) zákona]
(1)  Vinařské obce a viniční tratě v jednotlivých vinařských podoblastech jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
(2)  Hranice jednotlivých viničních tratí jsou zakresleny ve státním mapovém díle1) v měřítku minimálně 1 : 5 000, uloženém u obce, městyse, města, městského obvodu, popřípadě městské části, do jejíhož území vinařská obec spadá, a u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
§ 3
Přechodné ustanovení
Vína vyrobená do 31. prosince 2010 mohou být zatříděna, označena a údaje na etiketách mohou být uvedeny podle dosavadních právních předpisů.
§ 4
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 324/2004 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení, se zrušuje.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
 
Ministr:
Ing. Fuksa v. r.
 
* * *
Článek II vyhl. č. 80/2018 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Vína vyrobená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být zatříděna, označena a údaje na etiketách mohou být uvedeny podle vyhlášky č. 254/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Příloha k vyhlášce č. 254/2010 Sb.
Vinařské obce a viniční tratě v jednotlivých vinařských podoblastech
A. VINAŘSKÁ OBLAST ČECHY
1. Vinařská podoblast mělnická
 
Vinařská obec
Katastrální území
Název viniční trati
1. Benátky nad Jizerou
1. Nové Benátky
1. Pod zámkem
2. Stráň nad Jizerou
2. Obodř
1. Akátové údolí
2. Bechlín
1. Bechlín
1. Bertýnka
2. Na průhonu
3. Piksovka
2. Předonín
1. Bertýnka
3. Brambory
1. Brambory
1. U luhů
2. Nade vsí
4. Cerhenice
1. Cerhenice
1. Edvarda Beneše
5. Cítov
1. Cítov
1. Zdenčina
6. Dolní Beřkovice
1. Dolní Beřkovice
1. Beřkovská
 
2. Vliněves
1. Beřkovská
7. Domousnice
1. Domousnice
1. U Sv. Jiří
8. Dřísy
1. Dřísy
1. Svatováclavská
9. Heřmanice
1. Heřmanice u Vilémova
1. Na kamnech
10. Horka I
1. Horka u Žehušic
1. Nad hospodou
2. Nad týneckou cestou
3. Za bažantnicí
 
Nahrávám...
Nahrávám...