dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

29/2017 Sb., Vyhláška o báňsko-technické evidenci, ve znění účinném k 1.8.2021

č. 29/2017 Sb., Vyhláška o báňsko-technické evidenci, ve znění účinném k 1.8.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 25. ledna 2017
o báňsko-technické evidenci
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
287/2021 Sb.
(k 1.8.2021)
mění § 2
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:
§ 1
Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence
Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické podobě v rozsahu údajů poskytovaných podle § 2.
§ 2
Rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence
(1) Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické evidence údaje o
a) své osobě, které umožňují její identifikaci podle správního řádu, a číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo adresu elektronické pošty,
b) průměrném evidenčním počtu zaměstnanců poskytovatele údajů a zaměstnanců subdodavatelů zajišťujících
1. dobývání nerostů způsobem podle § 2 písm. b) a § 3 písm. a) a b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hornické činnosti”),
2. hornickou činnost mimo dobývání nerostů způsobem podle § 2 písm. a) a c) až g) zákona o hornické činnosti,
3. činnost prováděnou hornickým způsobem mimo dobývání nerostů způsobem podle § 3 písm. c) až i) zákona o hornické činnosti,
c) délce
1. stávajících důlních děl,
2. důlních děl nově vyražených,
3. nově provedených průzkumných vrtů a sond s rozdělením na povrch a podzemí,
d) ploše
1. stávajících lomů a její změně,
2. nově otevřených lomů,
3. dotčené sanacemi a rekultivacemi s rozdělením na sanace a rekultivace probíhající a ukončené,
4. dotčené dobýváním s rozdělením na plochu dosud dotčenou dobýváním a báňsko-technicky zajištěné území,
e) spotřebě trhavin, rozněcovadel a bleskovic při ražení důlních děl a při dobývání nerostů,
f) těžebních odpadech s vymezením úložných míst, vymezením druhu a množství uloženého, popřípadě odebraného těžebního odpadu a
g) množství skrývek, výklizů a deponované ornice.
(2) Poplatník úhrady z vydobytých nerostů podle § 33h odst. 1 písm. a) a b) horního zákona poskytuje, kromě údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické evidence dále údaje o
a) dobývacím prostoru s uvedením názvu a čísla dobývacího prostoru,
b) ložisku s uvedením čísla ložiska příslušného k dobývacímu prostoru,
c) zásobách a těžbě jednotlivých nerostných surovin v dobývacím prostoru s rozdělením na
1. geologické zásoby celkem,
2. bilanční zásoby volné prozkoumané a vyhledané,
3. dosud nevydobyté vytěžitelné zásoby,
4. vytěžitelné zásoby povolené k vydobytí podle plánu otvírky přípravy a dobývání,
5. úbytek zásob jejich vydobytím,
 
Nahrávám...
Nahrávám...