dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

247/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

č. 247/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 148/2017 Sb., se mění takto:
1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:
㤠11a
Zkušební doba
Při přijetí do služebního poměru se stanoví zkušební doba v délce 6 měsíců. Doba, po kterou příslušník nekoná službu z důvodu překážek ve službě na straně příslušníka, se do zkušební doby započítává v rozsahu nejvýše 10 dnů.”.
2. V § 15 odst. 6, § 79 odst. 6 a v § 85 odst. 4 se za slova „zpravodajskými službami” vkládají slova „ , Generální inspekcí bezpečnostních sborů”.
3. V § 15 odst. 7, § 49 odst. 3, § 79 odst. 7 a v § 104 odst. 2 se slova „a zpravodajskými službami” nahrazují slovy „ , zpravodajskými službami a Generální inspekcí bezpečnostních sborů”.
4. V § 17 odst. 1 písm. g) se slovo „a” nahrazuje čárkou.
5. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) zkušební době.”.
6. V § 18 odst. 2 a v § 19 odst. 2 větě druhé se číslo „4” nahrazuje číslem „5”.
7. V § 22 odst. 1 větě druhé se za slovem „hodnost” slovo „referent,” zrušuje, slovo „a” se nahrazuje čárkou a za slova „vrchní asistent” se vkládají slova „a inspektor”.
8. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Do výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je stanovena služební hodnost až o 2 stupně vyšší, se může přihlásit příslušník, jenž získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, splňuje požadavky stanovené pro volné služební místo, s výjimkou požadavku doby trvání služebního poměru pro služební hodnost, a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby.”.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
9. V § 22 odst. 4 se za slovo „stanovena” vkládá slovo „vyšší” a slova „o 2 a více stupňů vyšší” se zrušují.
10. V § 22 odst. 5 se slova „nebo 3” nahrazují slovy „ , 3 nebo 4”.
11. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „stanovena” vkládají slova „stejná nebo”.
12. V § 41 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) zrušením ve zkušební době,”.

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).
13. Za § 41 se
 
Nahrávám...
Nahrávám...