dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

23/2017 Sb., Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 23/2017 Sb., Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2017
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 21 odst. 2 písm. b)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
207/2020 Sb.
(k 27.4.2020)
mění § 10 a 11; vkládá § 10a a § 11a
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 10a, § 11a a § 12; vkládá § 11b
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 3, § 7 a § 19
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5, § 6, § 9, § 10, § 10a, § 11, § 17, § 18; ruší § 11a a 11b; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí v sektoru veřejných institucí a působnost Národní rozpočtové rady (dále jen „Rada”).
§ 2
Úvodní ustanovení
(1) Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance, přičemž vhodně podporují hospodářský a společenský rozvoj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost.
(2) Stát, územní samosprávné celky a další veřejné instituce uvedené v § 3 dodržují při výkonu své činnosti pravidla transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými financemi.
(3) Stát, územní samosprávné celky a další veřejné instituce uvedené v § 3 dbají o takový vývoj dluhu sektoru veřejných institucí, který nenarušuje dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí.
§ 3
Veřejná instituce
Veřejnou institucí v sektoru veřejných institucí pro účely rozpočtové odpovědnosti je
a) stát, organizační složka státu a zařízení státu, které má obdobné postavení jako organizační složka státu,
b) státní příspěvková organizace,
c) státní fond,
d) veřejná výzkumná instituce,
e) veřejná vysoká škola,
f) právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je veřejná instituce podle písmen a), c) až e), g) a m), a která je
1. převážně financována příjmy od veřejných institucí podle písmen a) až e) nebo výnosy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a
2. řízena veřejnou institucí podle písmen a) až e), nebo ve které taková veřejná instituce může prosadit jmenování, volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním nebo řídícím orgánem nebo jeho členem, nebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby,
g) zdravotní pojišťovna,
h) územní samosprávný celek,
i) dobrovolný svazek obcí,
j) příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí, nebo městskou částí hlavního města Prahy,
k) právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí nebo městská část hlavního města Prahy, a
1. která je financovaná převážně svým zakladatelem nebo zřizovatelem nebo výnosy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a
2. ve které veřejná instituce podle písmen h) až k) může prosadit jmenování, volbu nebo odvolání více než poloviny osob, které jsou statutárním, řídícím nebo správním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby,
l) jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii3) ,

pokud je zároveň zapsána jako jednotka sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii3) v
 
Nahrávám...
Nahrávám...