dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

23/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 23/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Soos (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a)  přirozených lesních ekosystémů rašelinných lesů, mokřadních olšin, lužních lesů a acidofilních doubrav,
b)  travinných ekosystémů slanisek,
c)  mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť, rákosin a vegetace vysokých ostřic, makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní a vegetace parožnatek,
d)  biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), včetně jeho populace, a
e)  útvarů neživé přírody - mofet, pramenů minerálních vod a vrstev křemeliny,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.
(3)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Nová Ves u Křižovatky, Vonšov, Dvorek, Nový Drahov, Povodí a Milhostov. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Nová Ves u Křižovatky, Vonšov a Dvorek. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobu jejich využití2) ,
b)  provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení nebo souhlas podle jiných předpisů,
c)  povolovat nebo provádět úpravu jímání pramenů nebo vývěrů plynů,
d)  umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu práva myslivosti, nebo
e)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 23/2016 Sb.
Seznam souřadnic
 
Nahrávám...
Nahrávám...