dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

225/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 225/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 27. června 2017,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna stavebního zákona
Čl. I
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „rozhodnutím” vkládají slova „ , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen „společné povolení”),”.
2. V § 2 odst. 1 písm. k) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a zásobníky plynu”.
3. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem (dále jen „bezbariérové užívání stavby”)” nahrazují slovy „ , technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy”.
4. V § 2 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.
(9) Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.”.
5. V § 3 odst. 3 se za slovo „práce” vkládají slova „nebo na kterém se stavba odstraňuje”.
6. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „předpisů4” vkládají slova „nebo tohoto zákona”.
7. Na konci textu poznámky pod čarou č. 4 se doplňuje text „ , zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů”.
8. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro obsah stanoviska se použije § 149 odst. 2 správního řádu obdobně.”.
9. V § 4 odst. 4 větě druhé se za slovo „stanovisko” vkládají slova „nebo závazné stanovisko”.
10. V § 4 odst. 5 se slova „ve vydaném regulačním plánu” nahrazují slovy „v územně plánovací dokumentaci”.
11. V § 4 odstavec 6 zní:
„(6) Stanoví-li dotčené orgány ve svém závazném stanovisku
 
Nahrávám...
Nahrávám...