dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

207/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 207/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 8. června 2001,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
499/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 9 odst. 1 písm. a) a přílohu č. 1 bod 41, 50 a 76
566/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 19 novelizačních bodů, včetně příloh
660/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 11, § 17, § 33, § 34,
nové znění přílohy č. 1
539/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, přílohu č. 1
300/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 2 vkládá nový bod 12, mění přílohu č. 2 - zde neuvedeno
352/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění přílohu č. 1
389/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 40 odst. 2 a přílohy
419/2008 Sb.
(k 1.12.2008)
mění § 2, § 24, § 25, § 26, § 27, § 42 a přílohu č. 2
445/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v příloze č. 1 vkládá slova
485/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 24 odst. 3 a přílohu
485/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá slova v § 25 odst. 3
315/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění přílohu č. 1
417/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 1 a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
455/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
424/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; nové přechodné ustanovení
192/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá nový § 2a; mění § 10, § 19 a přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
387/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohu č. 1
413/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 9, § 10, § 42 a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
314/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu č. 1
281/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
vkládá § 24a
494/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění přílohu č. 1
515/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá § 2b a mění přílohy č. 1, 2 a 3; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”):
Úvodní ustanovení
§ 1
Matriční úřady a jejich správní obvody
(1) Matriční úřady jsou
a) obecní úřady,
b) v hlavním městě Praze úřady městských částí,
c) v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí,
d) pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které vedou knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí (dále jen „matriční kniha”) a vykonávají další činnosti stanovené zákonem.
(2) Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 1.
(3) Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 4.
§ 2
Vzory matričních tiskopisů
V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory těchto matričních tiskopisů:
1. Úvodní list matriční knihy narození
2. Úvodní list matriční knihy manželství
3. Úvodní list matriční knihy úmrtí
4. List podpisových vzorů
5. List matriční knihy narození
6. List matriční knihy manželství
7. List matriční knihy úmrtí
8. Abecední jmenný rejstřík
9. Rodný list
10. Oddací list
11. Úmrtní list
12. Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství
13. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
14. Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství
15. Osvědčení k uzavření církevního sňatku
16. Dotazník k uzavření manželství
17. Protokol o uzavření manželství
18. Úvodní list matriční knihy partnerství
19. List matriční knihy partnerství
20. Doklad o partnerství
21. Dotazník k partnerství
22. Protokol o vstupu do partnerství.
§ 2a
Tiskopisy
(1) Matriční tiskopisy uvedené v příloze č. 2 ve vzorech 9 až 14 a vzoru 20 jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy se zajišťovacími prvky proti jejich padělání a pozměnění. Každý tiskopis je opatřen písmenem nebo písmeny označujícími sérii a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje série označená dalším písmenem dle abecedního pořadí.
(2) Matriční tiskopisy uvedené v odstavci 1 jsou tištěny na bezdřevém papíru formátu A4 ze 100% buničiny, 110 g/m2, bez optického zjasňovače s plnou chemickou ochranou.
(3) Zajišťovacími prvky matričních tiskopisů uvedených v odstavci 1 jsou vedle plné chemické ochrany papíru vlastní jedinečný a nezaměnitelný průběžný vodoznak lva ve štítu a lipové listy.
(4) Matriční úřad vede přehled o přijatých, vydaných, poškozených nebo znehodnocených tiskopisech uvedených v odstavci 1; poškozené a znehodnocené tiskopisy protokolárně zničí.
§ 2b
Vzory potvrzení
(1) V příloze č. 5 je uveden vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení léčby pro změnu pohlaví.
(2) V příloze č. 6 je uveden vzor
 
Nahrávám...
Nahrávám...