dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

208/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

č. 208/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
[zrušeno č. 308/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 8. července 2013,
kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb.,
o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele, se mění takto:
1. V § 1 se slova „Evropských společenství1) ” nahrazují slovy „Evropské unie1) ”.
2. § 3 včetně nadpisu zní:
㤠3
Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele
Evidence investičního zprostředkovatele obsahuje:
a) údaje o přijatých a předaných pokynech týkajících se investičních nástrojů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a
b) údaje o smlouvách týkajících se poskytovaných investičních služeb podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.”.
3. V § 4 odst. 2 se za slovo „evidenci” vkládají slova „podle § 3”.
4. V § 4 odstavec 4 zní:
„(4) Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel zaznamená změny údajů v deníku obchodníka s cennými papíry nebo v evidenci podle § 3 bez zbytečného odkladu takto:
a) jedná-li se o změnu pokynu nebo obchodu, provede změnu zaznamenáním zrušení původního záznamu a zaznamenáním nového pokynu nebo obchodu,
b) jedná-li se o jinou změnu než uvedenou v písmenu a), provede opravu údajů v evidenci.”.
5. V § 4 odst. 6 se slova „evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele” nahrazují slovy „evidence podle § 3”.
6. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2009 Sb.
Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry
1. Informace o pokynech
Evidence informací o pokynech obsahuje, včetně údajů uvedených v čl. 7 a čl. 8 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů 1alespoň tyto údaje:
 
Název pole
Stručný popis
Číslo pokynu
Jedinečné číslo pokynu v evidenci obchodníka s cennými papíry. Jedná se o jednoznačnou identifikaci pokynu přijatého od zákazníka k obstarání investiční služby.
Cenová notace
Kód měny, ve které je pokyn zadán.
Typ vztahu
Typ vztahu podle smlouvy se zákazníkem, na základě které byl pokyn zadán. Možnosti vyplnění - obhospodařovatelský vztah, jiný než obhospodařovatelský, vlastní pokyn.
 
Nahrávám...
Nahrávám...