dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

201/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 201/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kukle (dále jen „národní přírodní památka”).
(2)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Boleradice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
a)  lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na spraši a panonských dubohabřin,
b)  vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů timoj trojlaločný (Laser trilobum) a violka bílá (Viola alba), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a)  povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) , nebo
b)  skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.
 
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 201/2013 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Kukle
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Kukle
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
6006410001
586976,53
1187236,59
1
6006410002
587001,97
1187237,39
2
6006410003
587077,67
1187240,53
3
6006410004
587144,44
1187231,52
4
6006190606
587143,22
1187181,45
5
6006190542
587216,77
1187190,81
6
6006410005
587234,38
1187195,75
7
6006410006
587274,83
1187206,37
8
6006190352
587369,20
1187223,30
9
6006190326
587390,01
1187228,51
10
6006190338
587383,48
1187264,43
11
6006190284
587416,53
1187266,56
12
6006190249
587442,65
1187270,67
13
6006410007
587563,54
1187280,41
14
6006410008
587605,16
1187274,94
15
6006410009
587664,17
1187262,61
16
6006410010
587732,39
1187268,14
17
6006410011
587801,77
1187278,12
18
6006410012
587896,91
1187262,68
19
6006410013
587940,47
1187245,60
20
6006410014
587983,74
1187237,08
21
6006410015
587989,08
1187234,32
22
6006410016
588008,86
1187208,25
23
6006410017
588004,64
1187184,42
24
6006410018
588005,41
1187174,48
25
6006410019
588017,04
1187155,39
26
6006410020
588026,32
1187146,83
27
6006410021
588032,47
1187143,07
28
 
Nahrávám...
Nahrávám...