dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

199/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

č. 199/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
VYHLÁŠKA
ze dne 19. září 2014,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), se mění takto:
1. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Pozemky, které nesplňují podmínky uvedené v § 9 odst. 2 zákona, nelze ocenit podle cenové mapy stavebních pozemků.”.
2. V § 3 úvodní části ustanovení se slova „evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného” nahrazují slovy „na území obce”.
3. § 4 zní:
㤠4
(1) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, kromě pozemku uvedeného v odstavci 5, nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce
 
 
 
ZCU = ZC × I,
kde
 
 
 
ZCU
základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2
 
ZC
základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m2 určená podle § 3,
 
I
index cenového porovnání zjištěný podle vzorce
 
 
 
 
 
I = IT × IO × IP,
kde
 
 
 
IT
index trhu, který se určí podle vzorce
 
 
 
 
 
 
kde
 
 
 
1
konstanta,
 
Pi
hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 3 k této vyhlášce,
 
i
pořadové číslo znaku indexu trhu,
 
IO
index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce
 
 
 
 
 
 
kde
 
 
 
1
konstanta,
 
Pi
hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 3 k této vyhlášce,
 
i
pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů,
 
IP
index polohy, který se určí podle vzorce
 
 
 
 
 
 
kde
 
 
 
Pi
hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby,
 
i
pořadové číslo znaku indexu polohy,
 
n
počet znaků indexu polohy.
(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, nebo jeho části, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou, kromě pozemků uvedených v odstavcích 3 až 6, je cena určená podle odstavce 1, vynásobená koeficientem 0,80.
(3) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace včetně jejich součástí, a veřejné prostranství, které není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemku k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, je cena určená podle vzorce
 
 
 
ZCU = ZC × I,
kde
 
 
 
ZCU
základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,
 
ZC
základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,
 
Nahrávám...
Nahrávám...