dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

195/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 2.8.2021

č. 195/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 2.8.2021
ZÁKON
ze dne 31. května 2017,
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 269/2021 Sb. k 2.8.2021)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III
V § 123e odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., písmeno b) zní:
„b) odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení s využitím přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnosti zajistil.”.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. IV
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 355/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odstavec 3 zní:
„(3) Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to
a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
b) do 5 pracovních dnů.”.
2. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Cestovní pas ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) vydá ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána (§ 19 odst. 2).”.
3. V § 17 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) V žádosti o vydání cestovního pasu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu.”.
4. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.”.
5. V § 21 odst. 5 se slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností” nahrazují slovy „tohoto orgánu”.
6. Na konci § 21b se doplňuje věta „Obdobným způsobem se postupuje v případě, že orgánem příslušným k vydání cestovního
 
Nahrávám...
Nahrávám...