dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

19/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 19/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016
o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Velký Vrch u Vršovic (dále jen „národní přírodní památka”).
(2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a)  lesních ekosystémů dubohabřin a teplomilných doubrav,
b)  travinných a křovinných ekosystémů suchých trávníků a vysokých mezofilních a xerofilních křovin,
c)  biotopu společenstva teplomilných hřibovitých (Boletales), pečárkotvarých (Agaricales) a kustřebkotvarých (Pezizales) hub, včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich populací, a
d)  naleziště obnažených vypálených jílů (porcelanitů) s otisky třetihorní flóry,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
(3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálním území Vršovice u Loun. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku,
c)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu, nebo
d)  vnadit anebo přikrmovat zvěř.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 19/2016 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic
 
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
786616000770011
778774,69
1004837,32
1
786616002300007
778766,46
1004856,55
2
786616001130012
778859,63
1004906,86
3
786616002300006
778912,63
1005124,00
4
786616002300005
778914,50
1005136,10
5
786616002300004
778931,17
1005212,67
6
786616002300003
778938,06
1005249,07
7
786616002300002
778948,54
1005278,60
8
786616002300001
778970,19
1005312,75
9
786616001150004
779047,24
1005362,97
10
786616001520195
779050,72
1005366,67
11
786616001150022
779059,01
1005375,51
12
 
Nahrávám...
Nahrávám...