dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

155/2011 Sb., Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

č. 155/2011 Sb., Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2011
o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 151/2011 Sb.:
Předmět úpravy
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod využívaných ke koupání (dále jen „profil vod ke koupání”), podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí.
Obsah a způsob sestavení profilu vod ke koupání
§ 2
(1)  Profil vod ke koupání obsahuje
a)  popis fyzikálních, geografických a hydrologických charakteristik povrchových vod využívaných ke koupání a jiných povrchových vod v jejich povodí, které by mohly být příčinou znečištění,
b)  určení a posouzení příčin znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na jakost povrchových vod využívaných ke koupání a negativně ovlivnit zdraví koupajících se, zahrnující
1.  vyhodnocení mikrobiálního znečištění vody ke koupání v monitorovacím místě, popřípadě na dalších odběrových místech, nejméně za posledních 5 let, pokud jsou data k dispozici, a
2.  inventarizaci významných zdrojů znečištění a posouzení jejich možného vlivu na mikrobiální znečištění vody ke koupání,
c)  posouzení rizika krátkodobého znečištění2) , a pokud existuje, pak tyto informace
1.  předpokládaný charakter, četnost a doba trvání očekávaného krátkodobého znečištění,
2.  údaje o příčinách, které by mohly krátkodobé znečištění způsobit, včetně přijatých preventivních opatření a časového plánu k jejich odstranění,
3.  opatření přijímaná v případě vzniku krátkodobého znečištění s uvedením orgánů odpovědných za přijetí těchto opatření a údajů o spojení na tyto orgány a
d)  posouzení možného rozmnožení sinic a makroskopických řas nebo fytoplanktonu zahrnující
1.  vyhodnocení druhového složení a množství fytoplanktonu, zejména sinic, a koncentrace živin, zejména fosforu, v monitorovacím místě vody ke koupání, případně na dalších odběrových místech, nejméně za posledních 5 let, pokud jsou data k dispozici, a
2.  inventarizaci významných zdrojů znečištění a posouzení jejich možného vlivu na přísun živin (především fosforu) do vody ke koupání,
e)  údaje o tom, kde se nachází monitorovací místa,
f)  mapu obsahující
1.  zákres povrchové vody využívané ke koupání a části povodí, kde se nacházejí zdroje znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na povrchovou vodu využívanou ke koupání, včetně vyznačení zdrojů znečištění a
2.  polohu monitorovacích míst a
g)  jiné podstatné informace, považuje-li to správce povodí za vhodné.
(2)  Správci povodí sestavují profily vod ke koupání z podkladů předaných jim podle § 5 z výsledků vlastních činností prováděných podle vodního zákona a z údajů veřejně přístupných v informačních systémech veřejné správy.
Přezkum a aktualizace profilu vod ke koupání
§ 3
(1)  Profil vod ke koupání se přezkoumává u povrchových vod využívaných ke koupání klasifikovaných podle vyhlášky
 
Nahrávám...
Nahrávám...