dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

150/2014 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 150/2014 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Na Adamcích (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Želetice u Kyjova a Nenkovice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Želetice u Kyjova a Nenkovice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:
a) společenstva subpanonských úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiacae) a širokolistých suchých trávníků (Bromion erecti),
b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů hadinec červený (Echium maculatum) a lýkovec vonný (Daphne cneorum), včetně jejich biotopů, a
c) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů modráska ligrusového (Polyommatus damon), kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a strnad luční (Miliaria calandra), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
f) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky, nebo
g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 150/2014 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice
 
Nahrávám...
Nahrávám...