dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

105/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 105/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Bublák a niva Plesné (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) křovinných a lesních ekosystémů mokřadních vrbin, mokřadních olšin, rašelinných lesů, lužních lesů a bučin,
b) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť, rákosin a vegetace vysokých ostřic a makrofytní vegetace vodních toků,
c) travinných ekosystémů luk a pastvin,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba) a rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), včetně jejich populací,
e) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů mihule potoční (Lampetra planeri), blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) a bobra evropského (Castor fiber), včetně jejich populací a
f) mofet (přírodní vývěry oxidu uhličitého a hélia) a přírodních vývěrů minerálních vod.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Bor u Kopaniny, Doubrava u Milhostova, Hartoušov, Hněvín, Milhostov, Mlýnek, Mostek u Křižovatky a Vackovec. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Hněvín, Milhostov, Mostek u Křižovatky a Vackovec. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
(1) Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
c) provádět zemní práce, jež nezpůsobí změny nebo poškození národní přírodní památky,
d) povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
e) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než
 
Nahrávám...
Nahrávám...